Problemy z projektem Artura Dunina

Poseł Artur Dunin opracował swój projekt i chce nim nas uszczęśliwić. Warto więc przyjrzeć się uważnie temu co ma nam do zaoferowania. Na początek w oczy rzuca się to co oczywiste. Platforma Obywatelska nie chce by geje i lesbijki na równi z parami osób różnej płci mogły wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to poważna wada choć jak się okazuje nie jedyna.
Wydawać by się mogło, że projekt Artura Dunina powinien przynajmniej znieść najbardziej podstawowe i oczywiste przejawy dyskryminacji ze strony prawa jakie napotykają w Polsce pary osób tej samej płci. Tak jednak się nie dzieje. Cóż bowiem uznać za taką kwestię jeśli nie tę co do której Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rzeczpospolita Polska naruszyła prawa człowieka? Taką sprawą była sprawa Kozak przeciwko Polsce. Dotyczyła ona dyskryminacji konkubinatów homoseksualnych w zakresie prawa do wstępowania w stosunek najmu po zmarłym partnerze.
Co w tej sprawie oferuje projekt posła Dunina? W zakresie prawa spadkowego poseł Dunin oferuje nam art. 15
Art. 15. Po upływie roku od zawarcia umowy związku partnerskiego partnerzy są uprawnieni do dziedziczenia po sobie z ustawy na takich samych zasadach, na jakich dziedziczą małżonkowie. Uprawnienie to wyłącza złożenie powództwa o rozwiązanie umowy związku partnerskiego przed upływem pierwszego roku jej obowiązywania.
a ponieważ ustawa kodeks cywilny wchodzenia w stosunek najmu po zmarłej bliskiej osobie nie nazywa dziedziczeniem w projekcie znajdujemy art. 10
Art.10. Ilekroć przepis prawa używa określenia osoba bliska, osoba najbliższa lub określenia osoba pozostająca w faktycznym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym rozumie się przez to również partnerów.
Mimo pewnej doniosłości i uniwersalności tego zapisu problem nadal istnieje.

Dla porównania spojórzmy na propozycję grupy posłów SLD i RP
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.7) wprowadza się następujące zmiany:[...]

7) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek albo partner nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą – niezależnie od płci najemcy i płci tej osoby.”;
Widzicie już? W stosunek najmu po zmarłym konkubencie homoseksualnym zgodnie z projektem posła Dunina nadal nie można wejść mimo pełnej analogii do konkubinatu różnopłciowego. Projekt posła Dunina ogranicza tę możliwość u par homoseksualnych do tych, które zdecydują się na formalną rejestrację związku. Projekt SLD i RP w pełni rozwiązuje ten problem.
Podsumowując. Trzeba politykom uważnie patrzeć na ręce bo jak widać czasem chodzi o to by sprawić wrażenie, że coś się daje a jednak wcale tego nie dać.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz